vineri, 20 iunie 2014

Convocatorul ședinței de Consiliu Local de pe 23 iunie


Nr. 85192/17.06.2014
CONVOCATOR
în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa
în şedinţă ordinară, luni, 23 iunie 2014, ora 12.00, la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.05.2014; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare” domnişoarei Simona Halep; iniţiatori: primar Radu Ştefan Mazăre, consilierii locali PDL

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2014; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 295/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

5. Proiect de hotărâre pentru reglementarea situaţiei fiscale a unor contribuabili care au sediul/puncte de lucru sau deţin bunuri impozabile în incinta Portului Constanţa Sud; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

6. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr.104/2014 privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiţii „Parcul seniorilor”; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi schimbul unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale amortizate la 31.12.2013 ale R.A.D.E.T. Constanţa; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pe anul 2014 ale R.A.D.E.T. Constanţa; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu–Construire imobil P+2E depozit farmaceutic si arhivă, teren în suprafaţă de 1 500 mp,aflat în proprietatea S.C. Mini Farm S.R.L.; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil locuinţe D+P+6E pe lotul 1 şi supraetajare hotel D+P+4E cu doua etaje cu funcţiunea de locuire pe lotul 2, bd. Mamaia nr. 221 şi 223, teren in suprafaţă de 542,40mp, proprietatea S.C. Lacto Panait S.R.L.; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire hală depozitare legume şi împrejmuire teren, extravilan, parcela A135/1, teren în suprafaţă de 7200 mp, în proprietatea numitului Stoian Vasile; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parc panouri fotovoltaice, împrejmuire si conectare prin LES la punctul de conexiune Enel, introducerea terenului în intravilan si scoaterea din circuitul agricol, conform certificatului de urbanism nr.2519/29.08.2013 şi a avizului de oportunitate nr.10559/30.07.2013, în proprietatea numiţilor Georgescu Tiberiu Iulian şi Georgescu Mioara, dat în folosinţă lui S.C. Smart Group Sun Energy S.R.L. prin contract de constituire a dreptului de superficie nr. 400/05.07.2013; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

15. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.697/17.12.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – extindere vulcanizare cu corp P+1E-Atelier auto şi Sediu Administrativ, în proprietatea numitului Solomon Gheorghe; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de 480,79 mp situat în zona Spitalului Militar numitei Simona Halep – ”Cetăţean de onoare” al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

20. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 76/2014 privind aprobarea
exercitării dreptului de uz şi servitute de către SC Enel Distribuţie Dobrogea SA
asupra unui teren aparţinând municipiului Constanţa, în vederea amplasării unui
post de transformare, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru
alimentare cu energie electrică;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 6 din HCL nr. 466/2009
privind lista bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Constanţa ce
urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 71/2014 privind transmiterea
din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea
R.A.E.D.P.P. Constanţa a unei suprafeţe de teren situată în str. Răscoala din 1907
nr. 4;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafaţă de 1000 mp,
situat în Constanţa, zona Parcare Poarta 1 - Port, aparţinând domeniului privat al
municipiului Constanţa din administrarea Consiliului local al municipiului
Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa pentru organizare de
şantier;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanţă
Judeţean Constanţa a imobilului situat în str. Bravilor nr.1;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău25. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă, pe perioada
existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţă de 300 mp situat în
municipiul Constanţa - Bd. Mamaia intersecţie cu Bd. Aurel Vlaicu, Arhiepiscopiei
Tomisului, în vederea construirii unei capele;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor
bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului
Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

27. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului din veniturile realizate pentru
bunurile proprietate publică ce vor rămâne la dispoziţia titularului dreptului de
administrare;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin extindere a 20 de
suprafeţe de teren aferente contractelor de concesiune nr. 1011/13.01.1995 şi
nr. 1012/13.01.1995 încheiate de municipiul Constanţa cu S.C.Cuget Liber S.A.;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin extindere a suprafeţei
de teren situată în municipiul Constanţa, str.Soveja(zona Piaţa Tomis III)
aferentă contractului de concesiune nr.1574/19.01.1995 încheiat de municipiul
Constanţa cu S.C.Conpress Group S.R.L. modificat prin actele adiţionale nr.
109056/20.07.2009 şi 142406/02.10.2009;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

30. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 464/2003 privind
transportul de persoane/bunuri în regim de taxi;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

31. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 67/2014 privind
aprobarea prin vânzare directă a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân
intrate în proprietatea municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

32. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 244/2010 modificat prin HCL nr.
61/2011 referitor la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
şi a serviciilor de piaţă în municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ai ceva de spus? Zi tare, să te-auzim!